کتاب علی بابا

فهرست مطالب:

مثلث آهنین

جادوی جک

از دانش آموز تا معلم

امید و آمدن به آمریکا

چین وارد می شود

حباب و تولید

پشتیبان ها:گلدمن و سافت بانک

انفجار و بازگشت به چین

تولد دوباره

شرط میلیاردی یاهو

دردهای فزاینده

شمایل یا ایکاروس

این کتاب خاطرات بنیانگذارشرکت علی بابا به نام «جک ما» است. جک ما یک معلم زبان انگلیسی بود که تبدیل شدن او به یک غول شرکتی دوراز ذهن بود. علی بابا روش خرید چینی ها را تغییر داد و مانند آمازون راحتی تحویل کالا به منزل را برای میلیون ها مصرف کننده به ارمغان آورد و نقش محوری در بازسازی اقتصاد کشورچین بازی کرد. علی بابا نسبت به شرکت های خصوصی دیگر قدرت بیشتری در بازار دارد. کسب و کار اصلی امروز علی بابا هم چنان تجارت الکترونیکی است. اگرچه بیشتر فعالیت های علی بابا در چین است اما به دنبال گسترش بین المللی است. داستان شگفت انگیز نحوه ظهورعلی بابا و اهداف آن در آینده را در این کتاب بخوانید.