کتاب سفر به ثمر

موضوع کتاب: زندگینامه

نویسنده:  کاوه صدقی

انتشارات: نگاه نوین

تعداد صفحات: 129

سرفصل ها:

رگه های طلا

از انگیزه و آن خوب های دیگر

اهمیت رویا بینی

از هدفگذاری و تعالی

فراتر از رویا و هدف

ولی افتاد مشکل ها

تفاوت هایی که همان موفقیت اند

در آداب گروه داری

بـز خود را بکش

معنای عمیق مشتری مداری

راه کامیابی در زمانه ی ماشینی شدن

از روزگاری امیدوارتر

کاوه صدقی در این کتاب الهام بخش سعی دارد تحولی را در زندگی خوانندگان این کتاب ایجاد کند، وی معتقد است الهام بخش بودن برای کسانی که آن ها را از نزدیک نمی شناسد ارزشمند و کمیاب است و در این کتاب می خواهد این ارزشمندی را تا آنجا که در توانش است برای مخاطبانش خلق کند. نویسنده کتاب، مسیر طی شده در زندگیش را مکتوب کرده است تا هر مخاطبی، از جمله مخاطبان هم نسل او بتوانند از تجربه ی ملموس ایشان که در همین کشور اتفاق افتاده و دستاوردهایی که داشته است الهام بگیرند و در زندگی خود بکار ببندند.